ELEKTROINŠTALÁCIE

DOMOVÉ A PRIEMYSELNÉ ELEKTROINŠTALÁCIE sú hlavným výrobným programom firmy ELJUMI.

Vykonávame elektroinštalácie nových aj starších objektov, komplexnú elektrifikáciu investičných projektov od elektrických prípojok NN až po priemyselné, výrobné a skladové haly.

 • bleskozvody, uzemnenia , káblové a prípojnícové rozvody, umelé osvetlenia, zásuvkové rozvody 230 a 400V, žľabovanie pre prevádzkové a priemyselné budovy, el. rozvody silnoprúdov a slaboprúdov, inteligentné elektroinštalácie
 • kontrola a oprava elektrickej inštalácie
 • odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
 • vonkajšie osvetlenie domov a obcí, montáž el. prípojok na komplet aj s inžinierskou činnosťou – ssd+projekt a veľa ďalšieho podľa zadania a potrieb zákazníka.
 • elektroinštalácie do 1000V a bleskozvody nielen montujeme, ale aj opravujeme, udržiavame, vyrábame elektrické rozvádzače

SLABOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE

Štruktúrované kabeláže dat-lan sietí, telekomunikačné rozvody a zariadenia, optické siete, zabezpečovacie systémy – alarm,  kamerové systémy a veľa ďalšieho podľa zadania a potrieb zákazníka.

DODÁVKA ELEKTROINŠTALAČNÉHO MATERIÁLU

Káble a káblové súbory, svietidlá a svetelné zdroje, spínače a zásuvky, rozvodné skrine a ističe ako aj ostatný rôzny elektroinštalačný materiál.

ODBORNÉ PREHLIADKY A REVÍZIE

Vykonávam východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a bleskozvodov, pravidelné OP a OS, OP a OS elektrických strojov a elektrického ručného náradia.

Ako revízny technik som držiteľom Osvedčenia revízneho technika na revízie vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov v rozsahu E1.A – Technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. a vykonávam:

VÝCHODISKOVÉ, OPAKOVANÉ A MIMORIADNE OP a OS vyhradených technických zariadení elektrických podľa STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia:

 • REVÍZIE NN PRÍPOJOK
 • REVÍZIE BLESKOZVODOV
 • MERANIE IZOLAČNÉHO ODPORU ANTISTATICKÝCH PODLÁH
 • KUSOVÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ROZVÁDZAČOV
 • REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA podľa STN 33 1600: 1996
 • REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV podľa STN 33 1610: 2002

Ponúkam aj periodické revízie elektrických zariadení v lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR č.508/2009 Z.z. (Príloha č.8) ako službu pre správcov nehnuteľností.

Po dohode som samozrejme schopný aj odstrániť všetky závady elektrických inštalácií, zistené pri periodických a pravidelných OP a OS.